Menu

Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de KvK op 22-07-2015 onder nummer 63788950.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst aan en/of tussen Opdrachtnemer Sewer Supply BV (hierna: Sewer Supply) en een Opdrachtgever, samen te noemen: Partijen. Deze voorwaarden zijn derhalve ook van toepassing op alle producten, goederen, onderdelen en/of diensten die Sewer Supply aanbiedt via haar webshop: www.sewersupply.nl . Onder ‘producten’ worden hierna zowel producten, goederen, onderdelen en/of diensten verstaan.
 2. De toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing en zal tussen partijen worden gehandeld naar de geest van de nietige cq. vernietigde bepalingen.
 4. Opdrachtgever zal bij iedere aanbieding, offerte en overeenkomst altijd worden beschouwd als natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroeps-activiteit. De Wet Koop op Afstand is (dus) niet van toepassing.

Artikel 2 Gebruik producten

 • Lid 1. Opdrachtgever zal gekochte en/of verkregen producten enkel gebruiken op passende wijze. Indien dit niet gebeurt, wordt er ondeskundig gebruik aangenomen.
 • Lid 2. Onder op passende wijze gebruiken als genoemd in lid 1 betekent in ieder geval conform het technische fiche, de instructie en eventueel serienummer als vermeld op de website www.sewersupply.nl en/of conform de meegeleverde technische omschrijving en ook als een redelijk handelend, deskundig, professioneel persoon beoogd te doen.
 • Lid 3. Indien Sewer Supply meent dat er sprake is van het niet op passende wijze gebruiken van de gekochte en/of verkregen producten, dan zal Sewer Supply dit stellen en motiveren. Opdrachtgever dient in dat geval te bewijzen dat er geen ondeskundig gebruik heeft plaats gevonden.

Artikel 3 Bestelling en verzending producten webshop

 • Lid 1. De maximale levertermijn van de producten besteld op de website is te vinden op de website. De levertermijn is nimmer een fatale termijn. De termijn begint pas te lopen, zodra de bestelling volledig betaald is.
 • Lid 2. Zodra nog niet geleverd is, mag Sewer Supply de opdracht (partieel) ontbinden en/of opzeggen en/of anderszins beëindigen. Sewer Supply zal binnen 7 dagen het eventueel betaalde bedrag terug storten aan Opdrachtgever.
 • Lid 3. Kosten van verzending zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders vermeld. De verzending geschiedt op basis van Incoterms DDP (waarbij deze kosten dus in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever bij bestelling), onder andere te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Incoterms .
 • Lid 4. Een eventuele retourzending komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op basis van Incoterms DDP, onder andere te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Incoterms , en goed verpakt dienen te geschieden.

Artikel 4 Betalingscondities bij levering vooraf

 • Lid 1. Indien niet voorafgaand de levering van de producten is betaald door Opdrachtgever, niet tegenstaande artikel 3, geldt het volgende in dit artikel.
 • Lid 2. Opdrachtgever dient binnen de termijn welke op de factuur aangegeven staat, te betalen. Deze termijn die op elke factuur staat, kan variëren van 1 tot 30 dagen. De termijn op de factuur geldt.
 • Lid 3. Zolang er door Sewer Supply geen volledige betaling is ontvangen, blijven de producten eigendom van Sewer Supply. Opdrachtgever zal Sewer Supply vrijwaren van schade door natrekking.
 • Lid 4. Vanaf het moment van levering draagt Opdrachtgever het risico van verlies en beschadiging, waaronder ter verduidelijking onder andere wordt verstaan diefstal, brand, vergaan, etc. In een dergelijk geval is de Opdrachtgever nog steeds de betaling verschuldigd.
 • Lid 5. Indien een betaling niet geschiedt binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn, dan is Opdrachtgever direct van rechtswege in verzuim, zonder dat daar een ingebrekestelling voor vereist is.
 • Lid 6. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is Sewer Supply gerechtigd om een verzuimrente van 2% per maand in rekening te brengen. In geval buitengerechtelijke kosten moeten worden gemaakt, is Opdrachtgever verplicht om 40% van de hoofdsom inclusief rente te voldoen als voorschot op de buitengerechtelijke kosten.
 • Lid 7. Zolang niet betaald is, is Sewer Supply gerechtigd om de opdracht (partieel) te ontbinden en/of te opzeggen en/of op andere wijze te beëindigen. In een dergelijk geval is Opdrachtgever voor haar rekening en risico de producten op de kortst mogelijke termijn retour te zenden conform Incoterms DDP, onder andere te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Incoterms en goed verpakt, op straffe van een direct opeisbare boete van € 250,= (tweehonderdvijftig euro) per dag.

Artikel 5 Voorbehouden aanduiding

 • Lid 1. Alle genoemde bedragen en teksten zijn onder uitdrukkelijk voorbehoud van zet-, druk-, en/of type-fouten. Voor de gevolgen van zet-, druk-, en/of type-fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Lid 2. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 6 Garantie en productvoorwaarden

 • Lid 1. Sewer Supply geeft enkel garantie voor zover deze garantie door de fabrikant wordt gegeven, en bij normaal gebruik, bij gebruik op passende wijze en bij behoorlijk onderhoud. De garantie gaat in op de dag van levering. Uitdrukkelijk wordt geen garantie verstrekt op losse onderdelen, een oververhitte motor of product, regulier onderhoud, verkeerd gebruik, veranderde producten.
 • Lid 2. Buiten de garantie vallen te allen tijde:
  • Kleine onvolkomenheden aan de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.
  • Beschadigingen en/of gebreken die het gevolg zijn van reparaties en/of wijzigingen die door Opdrachtgever en/of derden zijn uitgevoerd.
  • Beschadigingen en/of gebreken die het gevolg zijn van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik en/of van onvoldoende onderhoud.
 • Lid 3. Wanneer de door Sewer Supply geleverde en gemonteerde producten een gebrek vertonen, zal Sewer Supply dat gebrek verhelpen door herstel of door vervanging. De keuze tussen herstel of vervanging wordt door Sewer Supply gemaakt. Alleen producten die binnen de garantie vallen en alleen gebreken die zijn ontstaan binnen de eventuele garantietermijn komen in aanmerking voor herstel of vervanging. Het gebrek en/of een klacht dient binnen 5 werkdagen na het ontstaan schriftelijk aan Sewer Supply te worden meegedeeld. De garantietermijn wordt door eventueel herstel of vervanging niet verlengd.
 • Lid 4. Er wordt geen garantie afgegeven dan wel er is geen garantie van toepassing zolang de Opdrachtgever niet heeft betaald.
 • Lid 5. Indien de Opdrachtgever stelt dat er reeds sprake was van een gebrek en/of beschadiging van het product bij levering, dient hij dit schriftelijk binnen 2 werkdagen na levering aan Sewer Supply kenbaar te maken.
 • Lid 6. Op de website of anderszins kunnen verdere garantiebeperkingen worden opgenomen welke dit artikel verder beperken.
 • Lid 7. Mocht blijken dat er geen garantie van toepassing is, dan is Sewer Supply gerechtigd om eventuele kosten voor eventueel al gedane werkzaamheden in rekening te brengen met betrekking tot de garantie cq. garantie-onderdelen. Bovendien aanvaardt Sewer Supply in dergelijke gevallen geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.
 • Lid 8. De Opdrachtgever zal aan moeten tonen dat er sprake is van normaal gebruik en behoorlijk onderhoud.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • Lid 1. Indien Sewer Supply aansprakelijk mocht zijn op enigerlei wijze, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Lid 2. Indien Sewer Supply aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sewer Supply beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Lid 3. De aansprakelijkheid van Sewer Supply is hoe dan ook in elk geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Lid 4. Sewer Supply is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook:
  • ontstaan doordat Sewer Supply is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, en/of
  • ontstaan door onjuist en/of door ondeskundig gebruik door de Opdrachtgever of derden en/of reparaties door Opdrachtgever en/of derden, en/of
  • indien deze schade niet binnen 2 werkdagen na ontstaan schriftelijk is gemeld door Opdrachtgever aan Sewer Supply, en/of
  • welke opzettelijk en/of door grove schuld van de Opdrachtgever is ontstaan.
 • Lid 5. Sewer Supply is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt verstaan verlies van omzet, verlies van inkomsten, schade aan (producten van) derden van welke aard dan ook, boetes.
 • Lid 6. Opdrachtgever vrijwaart Sewer Supply van/tegen claims van derden in dit verband.

Artikel 8 overmacht

Ongeacht wat in de overige artikelen is bepaald en wat in de overeenkomst is bepaald, is Sewer Supply nimmer aansprakelijk voor schades en/of kosten die door overmacht worden veroorzaakt. Voorbeelden van overmacht zijn: werkstakingen, zware weersomstandigheden die werken of transport onmogelijk maken, en/of het niet of niet op tijd door leveranciers en/of fabrikanten van Sewer Supply en/of anderen leveren aan Sewer Supply.

Artikel 9 Geschillen

In het geval van een geschil, zullen Partijen pogen er eerst samen uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen, waarbij enkel Nederlands recht van toepassing is.

Download de algemene voorwaarden als PDF.

Product toegevoegd aan winkelwagen!